ماه رمضان بازار قراضه ترکیه را آرام کرد

بازار واردات قراضه در ترکیه با توجه به این که ماه رمضان فرارسیده همچون سال های گذشته آرام شده و فعالیت بازار کم تر شده است.

 

به گزارش استیل پدیا، متوسط شاخص قیمت متال بولتن برای قراضه وارداتی از اروپا در ۲۶۹ دلار هر تن سی اف آر در ثبات است. متوسط قیمت قراضه سنگین ۲۰-۸۰ امریکا نیز حدود ۲۷۸ دلار هر تن سی اف آر است