قطعه سازی و ماشین سازی

  • خدمات قطعه سازی : با تکیه بر تیم مجرب کنترل کیفیت و تولید، قطعات پیچیده بکار رفته در صنایع هوایی با آخرین متدها و دستگاه های پیشرفته تولید گشته و تست های کنترل کیفی حین تولید و پس از آن توسط تجهیزات کالیبره شده انجام می‌گیرد.
  • خدمات ماشین سازی : با استفاده از نرم افزار مهندسی و مدل سازی سه بعدی از جمله CATIA طرح اولیه مدل میگردد و کامل می‌شود و در نهایت شبیه سازی های انجام  شده بر روی مدل تکمیل گشته و نقشه های اجرایی تهیه می گردد. کلیه نقشه های اجرایی با مدل سه بعدی لینک است و پس ازز آن نمونه مهندسی و سپس نمونه عملیاتی تولید می گردد.